ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเหมือนฝน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2512
งบประมาณ : 30,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 890,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกระจ่างจิต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,920,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,640,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดปอประสิทธิ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 800,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปฐมวัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542 ต่อเติม 2548
งบประมาณ : 2,143,822 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 4,574,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารจันทน์กระจ่าง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 17,700,000 บาท
เพิ่มเติม..