ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 พ.ย. 59 ถึง 30 พ.ย. 59 การอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6
14 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
21 ธ.ค. 59 ประเมิน Pre O-NET ชั้น ป.6
04 ก.พ. 60 สอบ O-NET ชั้น ป.6
23 ก.พ. 60 ประเมินการอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4
27 ก.พ. 60 ถึง 25 ก.พ. 60 ประเมินข้อสอบกลางชั้น ป.2, ป.4, ป.5
08 มี.ค. 60 สอบ NT ชั้น ป.3