ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2015
ปรับปรุง 24/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 141575
Page Views 191494
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
7. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
10. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง