ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) เดิมเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภออาศัยเรียนที่วัดกฎีจีน
(วัดศรีนิโครธารามในปัจจุบัน) ทางราชการได้สั่งยุบเป็นโรงเรียนประชาบาล เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2465 นายขำ  ศรีมงคล เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมา พ.ศ.2467 พระศิริสมารังค์(จ่าง จันทนจินดา) นายอำเภอศรีสำโรงได้จัดสร้างเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลคลองตาล1(กระจ่าง จินดา) เพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระศิริสมารังค์(จ่าง จันทนจินดา) ผู้ริเริ่มสร้างโรงเรียนนี้จนสำเร็จ ปัจจุบันนี้เรียกชื่อโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) ซึ่งเปลี่ยนไปตามระเบียบการเรียกชื่อของทางราชการปัจจุบัน
          ต่อมาปี พ.ศ.2499 อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมมากใช้เป็นที่อาศัยเรียนไม่ได้คณะกรรมการโรงเรียน มหาบุญเรือง สุขวงษ์ เจ้าอาวาสวัดศรีนิโครธาราม จึงดำเนินการสร้างอาคารเรียนใหม่ตามแบบ ป.3 ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 45 เมตร จำนวน 8 ห้อง แล้วเสด็จในปี พ.ศ.2501 ใช้งบประมาณ 90,500 บาท เงินประชาชนบริจาคสมทบอีก 38,498 บาท ใช้เงินค่าก่อสร้างประมาณ 128,998 บาท
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อมาได้ทำการขยายเปิดการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมเวลาทำการสอนถึง พ.ศ.2512 เป็นเวลา 46 ปี ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กซึ่งได้รับอนุญาติให้เปิดสอน เมื่อ พ.ศ.2515 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
           ใน พ.ศ.2510 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจำนวนห้องเรียนไม่พอเรียนทางโรงเรียนได้ขยาย ใต้ถุนอาคารเรียน 1 ใช้เป็นที่เรียนชั่วคราวในปีนี้ทางอำเภอได้ทำพิธีเปิดป้าย”สมาคมชลประทาน ราษฎ์” นายจินต์ นิตยาจาร ครูใหญ่ได้หารือกีบทางราชการมีนายประดิษฐ์ ฮวนเจริญ ศึกษาธิการอำเภอ นายเกรียง คชรัตน์ นายอำเภอศรีสำโรงและคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนมีนายย่งกวาง แซ่เอี๊ยะ นายสุวรรณ ติวุตานนท์ นายชม มาคง นายวิธี ไทยสันทัด นายแสวง ทองพันชั่ง นายบุญเรือง สุขวงษ์ นายวิจิตร จันทร์ผกา นายเป็ง ศิริปโชติ นายประสิทธิ์ รุ่งเรือง นายแถม บุญเกตุ และนางชูศรี รักษาสัตย์ ขอความกรุณาจากนายชำนาญ ยุวบูรณ์ อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้น อดีตเคยรับราชการเป็นปลัดอำเภอศรีสำโรง โดยขยายอาคารเรียนให้ 1 หลัง โดยมอบให้นายย่งกวาง แซ่เอี๊ยะ ทำหนังสือขอความกรุณาต่ออธิบดีกรมการปกครองในนามของคณะกรรมการโรงเรียนทาง หนึ่งเสนอผ่านทางโรงเรียน อำเภอ จังหวัด อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้นายเกรียง คชรัตน์ นายอำเภอศรีสำโรงยังติดตามต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่กรมการปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2510 กรมการปกครองได้อนุมัติเงินต่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004 ขนาด 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 290,000 บาท และบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 15,000 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2511
        ปี พ.ศ.2511 นายจินต์ นิตยาจาร ครูใหญ่ได้ติดต่อนายย่งกวาง แซ่เอี๊ยะ ร้านฮกอันตึ้ง ตลาดศรีสำโรง สร้างเสาทำด้วยเหล็กเสริมคอนกรีตเป็นเงิน 3,000 บาท แล้วเสร็จในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2511
        ปี พ.ศ.2512 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2512 นายจินต์ นิตยาจาร ครูใหญ่ได้ติดต่อป้าเฉลียว แสงอุไรและคุณเฉลา แสงอุไร บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2512 ให้ชื่ออาคารว่าเหมือนฝน ตามความประสงค์ของผู้บริจาค
        ปี พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยก่อสร้างบ้านพักครูหลัง ที่ 2 แบบกรมสามัญเป็นเงิน 60,000 บาท
        ปี พ.ศ.2520 ซื้อที่ดินจากนางแฉล้ม คุณชะวลี เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา เป็นเงิน 60,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารแบบ 312 ขนาดความกว้าง 7 เมตร ยาว 16.5 เมตร เป็นเงิน 60,000 บาท
        ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยก่อสร้างบ้านพักครูหลัง ที่ 3 แบบกรมสามัญเป็นเงิน 70,000 บาท
        ปี พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติก่อสร้างอาคาร เรียนแบบ 017 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 880,000 บาท
        ปี พ.ศ.2527 ได้รับการคัดเลือกจากทางกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา
        ปี พ.ศ.2531 ได้รับงบประมาณจากสำนักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสร้างอาคาร อเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 32 เมตร เป็นเงิน 890,000 บาท
        ปี พ.ศ. 2533 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมวิชาการให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร
        ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสร้างอาคารเรียน แบบ 105/2529 จำนวน 8 ห้องเรียนเป็นเงิน 1,920,000 บาท
        ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสร้างอาคารเรียน แบบ 105/2529 จำนวน 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,640,000 บาท
        ปี พ.ศ.2539 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมโครงการ ปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน
        ปี พ.ศ.2545 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยเป็น โรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
        ปี พ.ศ.2550 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน

        ปี พ.ศ.  2551  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.2/28(3 ชั้น)  จำนวน  9  ห้องเรียน  เป็นเงิน  4,574,000  บาท

        ปี
พ.ศ.  2553  วันที่  
14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2553  ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
       
ปี พ.ศ.  2554  ได้รับการรับรองมาตรฐาน การศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่  3  เมื่อวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2554

       
ปี พ.ศ.  2557  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สร้างอาคารเรียนแบบ 216  จำนวน  16  ห้อง  เป็นเงิน  17,700,000  บาท

       
ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล 1  ถึง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6  มีนักเรียน ชาย  386  คน  หญิง  419  คน  รวมทั้งหมด  805  คน  มีครู  ชาย  11  คน  หญิง  25  คน  และบุคลากรทางการศึกษา  5  คน   รวมจำนวน  41  คน