ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์
ยิ้มง่าย  ไหว้งาม
เอกลักษณ์

รักความสะอาด  มารยาทงาม  คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2562
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ผลิตผู้เรียน ให้เปี่ยมไปด้วย
ปัญญาและคุณธรรม บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง