ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) เปิดสอนหลักสูตร  ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา  ได้แก่  ชั้นอนุบาล 1- อนุบาล 2

ระดับประถมศึกษา  ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6