ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบริหารทั่วไป
รายชื่อนักเรียน 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 99.73 KB 267218
แผ่นพับ Open House Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.66 KB 267293
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน (แนบรูป) Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 267907
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 267318
ระบบควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.63 KB 267319
บันทึกรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 267342
บันทึกอนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 267373
แบบขอปรับเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 269667
งานบริหารวิชาการ
หลักสูตรปฐมวัย ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 411.17 KB 77211
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.84 KB 77209
หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 359.33 KB 77204
หลักสูตรศิลปะ ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 280.29 KB 77207
หลักสูตรการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.19 MB 77215
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 425.94 KB 77211
หลักสูตรภาษาไทย ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 156.26 KB 77209
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 481.45 KB 77208
หลักสูตรการงานอาชีพ ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 129.46 KB 77212
แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่จากศึกษาธิการจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 267283
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.07 KB 267796
ข้อสอบจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ป.1 - ป.6 267334
หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.27 KB 267315
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.97 KB 267314
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 210.58 KB 267309
หลักสูตรศิลปะ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 299.75 KB 267318
หลักสูตรสังคมศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 298.32 KB 267315
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 280.14 KB 267322
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.89 KB 267329
หลักสูตรภาษาไทย ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 245.77 KB 267327
งานบริหารงบประมาณ
บันทึกแสดงความต้องการซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.38 KB 267217
แบบรายงานโครงการ ปี 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 929.26 KB 267282
แนวทางการเบิกจ่ายศิลปหัตกรรม 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 267296
แบบสรุปแผนจัดสรรงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 267346
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 267320
จุดเน้น กลยุทธิ์ นโยบาย สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 267353
แบบเสนอโครงการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 267356
แบบแผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามกลุ่มงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.5 KB 267357
บันทึกแสดงความต้องการซื้อจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 267440
งานบริหารบุคคล
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.56 KB 267229
หนังสือมอบฉันทะ เรื่องขอยืม ก.พ.7 ไปถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.04 KB 267226
แผนผังเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.23 KB 267300
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.29 KB 267307
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.1 KB 267297
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 267391