ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบริหารทั่วไป
รายชื่อนักเรียน 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 99.73 KB 246933
แผ่นพับ Open House Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.66 KB 247008
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน (แนบรูป) Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 247527
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 247039
ระบบควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.63 KB 247037
บันทึกรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 247062
บันทึกอนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 247092
แบบขอปรับเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 248553
งานบริหารวิชาการ
หลักสูตรปฐมวัย ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 411.17 KB 56929
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.84 KB 56926
หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 359.33 KB 56923
หลักสูตรศิลปะ ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 280.29 KB 56925
หลักสูตรการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.19 MB 56929
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 425.94 KB 56929
หลักสูตรภาษาไทย ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 156.26 KB 56928
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 481.45 KB 56925
หลักสูตรการงานอาชีพ ปรับปรุง 63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 129.46 KB 56927
แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่จากศึกษาธิการจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 246978
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.07 KB 247359
ข้อสอบจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ป.1 - ป.6 247044
หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.27 KB 247034
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.97 KB 247032
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 210.58 KB 247024
หลักสูตรศิลปะ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 299.75 KB 247037
หลักสูตรสังคมศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 298.32 KB 247034
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 280.14 KB 247041
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.89 KB 247046
หลักสูตรภาษาไทย ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 245.77 KB 247046
งานบริหารงบประมาณ
บันทึกแสดงความต้องการซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.38 KB 246936
แบบรายงานโครงการ ปี 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 929.26 KB 246999
แนวทางการเบิกจ่ายศิลปหัตกรรม 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 247014
แบบสรุปแผนจัดสรรงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 247059
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 247035
จุดเน้น กลยุทธิ์ นโยบาย สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 247063
แบบเสนอโครงการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 247066
แบบแผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามกลุ่มงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.5 KB 247075
บันทึกแสดงความต้องการซื้อจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 247152
งานบริหารบุคคล
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.56 KB 246943
หนังสือมอบฉันทะ เรื่องขอยืม ก.พ.7 ไปถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.04 KB 246945
แผนผังเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.23 KB 247018
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.29 KB 247023
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.1 KB 247014
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 247109