ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบริหารทั่วไป
แบบขอปรับเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 66
บันทึกอนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 58
บันทึกรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 36
ระบบควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.63 KB 18
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.11 KB 21
งานบริหารวิชาการ
หลักสูตรภาษาไทย ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 245.77 KB 14
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.89 KB 18
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 280.14 KB 13
หลักสูตรสังคมศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 298.32 KB 14
หลักสูตรศิลปะ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 299.75 KB 11
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 210.58 KB 9
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.97 KB 14
หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.27 KB 13
ข้อสอบจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ป.1 - ป.6 20
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.07 KB 71
งานบริหารงบประมาณ
บันทึกแสดงความต้องการซื้อจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 97
แบบรายงานโครงการ ปี 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 47
แบบแผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามกลุ่มงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.5 KB 28
แบบเสนอโครงการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 30
จุดเน้น กลยุทธิ์ นโยบาย สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 32
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 14
แบบสรุปแผนจัดสรรงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 21
งานบริหารบุคคล
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 72