ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 175
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 175
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 175
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 172
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.82 MB 176
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 174
งานบริหารทั่วไป
รายชื่อนักเรียน 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 99.73 KB 185
แผ่นพับ Open House Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.66 KB 266
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน (แนบรูป) Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 599
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 303
ระบบควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.63 KB 294
บันทึกรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 320
บันทึกอนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 350
แบบขอปรับเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 818
งานบริหารวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่จากศึกษาธิการจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 226
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.07 KB 499
ข้อสอบจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ป.1 - ป.6 297
หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.27 KB 281
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.97 KB 295
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 210.58 KB 279
หลักสูตรศิลปะ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 299.75 KB 291
หลักสูตรสังคมศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 298.32 KB 289
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 280.14 KB 299
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.89 KB 301
หลักสูตรภาษาไทย ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 245.77 KB 295
งานบริหารงบประมาณ
บันทึกแสดงความต้องการซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.38 KB 199
แบบรายงานโครงการ ปี 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 929.26 KB 257
แนวทางการเบิกจ่ายศิลปหัตกรรม 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 273
แบบสรุปแผนจัดสรรงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 307
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 284
จุดเน้น กลยุทธิ์ นโยบาย สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 310
แบบเสนอโครงการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 312
แบบแผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามกลุ่มงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.5 KB 318
บันทึกแสดงความต้องการซื้อจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 408
งานบริหารบุคคล
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.56 KB 206
หนังสือมอบฉันทะ เรื่องขอยืม ก.พ.7 ไปถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.04 KB 207
แผนผังเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.23 KB 278
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.29 KB 282
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.1 KB 271
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 362