ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบริหารทั่วไป
แผ่นพับ Open House Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.66 KB 58
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน (แนบรูป) Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 183
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 88
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.63 KB 145
ระบบควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.63 KB 88
บันทึกรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 119
บันทึกอนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 141
แบบขอปรับเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 275
งานบริหารวิชาการ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.07 KB 149
ข้อสอบจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ป.1 - ป.6 92
หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.27 KB 82
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.97 KB 90
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 210.58 KB 81
หลักสูตรศิลปะ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 299.75 KB 92
หลักสูตรสังคมศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 298.32 KB 89
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 280.14 KB 100
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.89 KB 99
หลักสูตรภาษาไทย ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 245.77 KB 94
งานบริหารงบประมาณ
แบบรายงานโครงการ ปี 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 929.26 KB 42
แนวทางการเบิกจ่ายศิลปหัตกรรม 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 76
แบบสรุปแผนจัดสรรงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 101
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 79
จุดเน้น กลยุทธิ์ นโยบาย สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 107
แบบเสนอโครงการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 114
แบบแผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามกลุ่มงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.5 KB 102
บันทึกแสดงความต้องการซื้อจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 206
งานบริหารบุคคล
แผนผังเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.23 KB 74
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.29 KB 74
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.1 KB 69
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 158