ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบริหารทั่วไป
แผ่นพับ Open House Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.66 KB 52
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน (แนบรูป) Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 143
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 84
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.63 KB 130
ระบบควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.63 KB 82
บันทึกรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 115
บันทึกอนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 137
แบบขอปรับเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 211
งานบริหารวิชาการ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.07 KB 143
ข้อสอบจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ป.1 - ป.6 88
หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.27 KB 77
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.97 KB 84
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 210.58 KB 73
หลักสูตรศิลปะ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 299.75 KB 85
หลักสูตรสังคมศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 298.32 KB 82
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 280.14 KB 93
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.89 KB 92
หลักสูตรภาษาไทย ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 245.77 KB 88
งานบริหารงบประมาณ
แนวทางการเบิกจ่ายศิลปหัตกรรม 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 70
แบบสรุปแผนจัดสรรงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 94
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 74
จุดเน้น กลยุทธิ์ นโยบาย สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 96
แบบเสนอโครงการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 105
แบบแผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามกลุ่มงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.5 KB 96
แบบรายงานโครงการ ปี 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 136
บันทึกแสดงความต้องการซื้อจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 197
งานบริหารบุคคล
แผนผังเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.23 KB 68
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.29 KB 67
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.1 KB 64
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 150