ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบริหารทั่วไป
แผ่นพับ Open House Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.66 KB 70
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน (แนบรูป) Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 240
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 106
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.63 KB 158
ระบบควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 72.63 KB 99
บันทึกรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 128
บันทึกอนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 151
แบบขอปรับเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 308
งานบริหารวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่จากศึกษาธิการจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 17
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.07 KB 161
ข้อสอบจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ป.1 - ป.6 103
หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.27 KB 90
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 240.97 KB 101
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 210.58 KB 90
หลักสูตรศิลปะ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 299.75 KB 101
หลักสูตรสังคมศึกษา ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 298.32 KB 98
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 280.14 KB 109
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 212.89 KB 108
หลักสูตรภาษาไทย ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 245.77 KB 104
งานบริหารงบประมาณ
บันทึกแสดงความต้องการซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.38 KB 4
แบบรายงานโครงการ ปี 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 929.26 KB 55
แนวทางการเบิกจ่ายศิลปหัตกรรม 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 84
แบบสรุปแผนจัดสรรงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 111
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 88
จุดเน้น กลยุทธิ์ นโยบาย สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 117
แบบเสนอโครงการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 122
แบบแผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามกลุ่มงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.5 KB 115
บันทึกแสดงความต้องการซื้อจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 211
งานบริหารบุคคล
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.56 KB 10
หนังสือมอบฉันทะ เรื่องขอยืม ก.พ.7 ไปถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.04 KB 8
แผนผังเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.23 KB 82
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.29 KB 84
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.1 KB 75
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 167