ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.อำไพ นงค์เยาว์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจรุง ขำพงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธวัช สัมฤทธิ์
หัวหน้างานบริหารบุคคล

จ.ส.อ.ชัยวัตน์ กิ่งทัพหลวง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางรัศมี มาดีคาน
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวสุจินดา เทียนศรี
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ