ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุคนธ์ พรหมสุข
ครู คศ.3

นางนิตยา ศรีสุทธิรักษ์
ครู คศ.3

จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ กิ่งทัพหลวง
ครู คศ.3

นางประคอง คงเสือ
ครู คศ.3