ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุคนธ์ พรหมสุข
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางนิตยา ศรีสุทธิรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางประคอง คงเสือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ กิ่งทัพหลวง
ครู คศ.3