ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางนิตยา ศรีสุทธิรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุคนธ์ พรหมสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางประคอง คงเสือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3