ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางนิตยา ศรีสุทธิรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางประคอง คงเสือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางฉลวย มะเฟือง
วิทยากรภายนอก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางณิชา อ่องเมือง
วิทยากรภายนอก

นายสหรัฐ คงทิม
วิทยากรภายนอก