ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนฤมล สุขมาก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชิษณุชา แก้วมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางปองฤทัย กิ่งทัพหลวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางบรรจงรักษ์ บัวผัน
ครู คศ.3

นางสมพร ทะสุใจ
ครู คศ.3