ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางบรรจงรักษ์ บัวผัน
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสมพร หอมหวาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางฐานิต อินทรประพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสมพร ทะสุใจ
ครู คศ.3