ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางบรรจงรักษ์ บัวผัน
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปิยาภรณ์ อาสารบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสมพร ทะสุใจ
ครู คศ.3

นางฐานิต อินทรประพันธ์
วิทยากรภายนอก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2