ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสมพร หอมหวาน
ครู คศ.3

นางฐานิต อินทรประพันธ์
ครู คศ.3

นางบรรจงรักษ์ บัวผัน
ครู คศ.3

นางสุภาพ กลัดทอง
ครู คศ.2

นางสมพร ทะสุใจ
ครู คศ.3