ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางดวงใจ โต๊ะถม
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางหรรษา เจริญสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุจินดา เทียนศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสวงค์ ภูธร
ครู คศ.3

นางสุภาพ กลัดทอง
ครู คศ.2