ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางดวงใจ โต๊ะถม
ครู คศ.3

นางสาวเมธินี ดอนไพรฮวบ
ครูผู้ช่วย

นางสวงค์ ภูธร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายประยูร พรมพุก
ครู คศ.3

นางภัทรานิษฐ์ แหลมหลวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1