ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุจินดา เทียนศรี
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางดวงใจ โต๊ะถม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางหรรษา เจริญสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสวงค์ ภูธร
ครู คศ.3