ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางศิริลักษณ์ ชัยรัตน์
ครู คศ.3

นางสุนันทา แก้วคำอ้าย
ครู คศ.3

นางดวงใจ โต๊ะถม
ครู คศ.3

นางสาวเมธินี ดอนไพรฮวบ
ครูผู้ช่วย

นางสวงค์ ภูธร
ครู คศ.3