ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนิภาพร คงวุธ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุุธารัตน์ อิ่มเนียม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเมธินี ดอนไพรฮวบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นาวสุภาพ กลัดทอง
ครู คศ.2