ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนิภาพร คงวุธ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายจักรกฤษ ทะวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเมธินี ดอนไพรฮวบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจรุง ขำพงศ์
ครู คศ.3

นาวสุภาพ กลัดทอง
ครู คศ.2