ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางภัทรานิษฐ์ แหลมหลวง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางยุพิน คำพวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางปองฤทัย กิ่งทัพหลวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายจรุง ขำพงศ์
ครู คศ.3

นายเทอดศักดิ์ เกิดแสง
ครู คศ.3