ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางภัทรานิษฐ์ แหลมหลวง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางยุพิน คำพวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นาวสุภาพ กลัดทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจรุง ขำพงศ์
ครู คศ.3

นายเทอดศักดิ์ เกิดแสง
ครู คศ.3