ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนิภาพร คงวุธ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางยุพิน คำพวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเมธินี ดอนไพรฮวบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจรุง ขำพงศ์
ครู คศ.3

นาวสุภาพ กลัดทอง
ครู คศ.2

นางสาวชิษณุชา แก้วมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวปริยาภรณ์ อาสารบ
ครู คศ.2