ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางรัตนา พุฒบานเย็น
ครู คศ.3

นางยุพิน คำพวง
ครู คศ.3

นางปองฤทัย กิ่งทัพหลวง
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ บุญสนอง
ครู คศ.3

นายจรุง ขำพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1