ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสมศักดิ์ บุญสนอง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางรัศมี มาดีคาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวลัดดา อยู่มาก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายประยูร พรมพุก
ครู คศ.3

นางนิภาพร คงวุธ
ครู คศ.3