ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวลัดดา อยู่มาก
ครู คศ.2
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุพิชญา อิ่นรุ่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางเนตรนภา กระแสร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

จ.ส.อ.ชัยวัตน์ กิ่งทัพหลวง
ครู คศ.3

นางสาวปิยาภรณ์ อาสารบ
ครู คศ.2