ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางรัศมี มาดีคาน
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จ.ส.อ.ชัยวัตน์ กิ่งทัพหลวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวลัดดา อยู่มาก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชิญณุชา แก้วมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4