ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสมศักดิ์ บุญสนอง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางภัทรานิษฐ์ แหลมหลวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางรัศมี มาดีคาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวลัดดา อยู่มาก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

จ.ส.อ.ชัยวัตน์ กิ่งทัพหลวง
ครู คศ.3