ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสมศักดิ์ บุญสนอง
ครู คศ.3

นางประคอง คงเสือ
ครู คศ.3

นางสาวลัดดา อยู่มาก
ครู คศ.2

นายประยูร พรมพุก
ครู คศ.3

นางนิภาพร คงวุธ
ครู คศ.3