ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอนุชศรา หลวงแนม
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายธวัช สัมฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2


ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3