ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวันเพ็ญ ม่วงเย็น
ครู คศ.3

นายธวัช สัมฤทธิ์
ครู คศ.3

นางอนุชศรา คำสอน
ครู คศ.3

นายเทอดศักดิ์ เกิดแสง
ครู คศ.3

นายนิพนธ์ อินทรมาศ
ครู คศ.3