ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวันเพ็ญ ม่วงเย็น
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางอนุชศรา หลวงแนม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายธวัช สัมฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายเทอดศักดิ์ เกิดแสง
ครู คศ.3

นางสาวสุุธารัตน์ อิ่มเนียม
ครูผู้ช่วย