ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอนุชศรา หลวงแนม
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายธวัช สัมฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวันเพ็ญ ม่วงเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเมธินี ดอนไพรฮวบ
ครู คศ.1