ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นปฐมวัย

นางลั่นทม ศรีม่วง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุดารัตน์ ไชยพงศ์
ครู คศ.1

นางสุรินทร์ เรืองธรรม
ครูอัตราจ้าง