ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุทีป ร้อยกรอง
ครู คศ.3

นางลั่นทม ศรีม่วง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสุรินทร์ เรืองธรรม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉรา สุขใส
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0