ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

นายชัชวาลย์ จินวงศ์
นักการภารโรง

นางศิริ สั่งสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประทีป คำยะ
เจ้าหน้าที่ ICT